Мій конспект. Хімія. 11 клас. Академічний рівень

Обкладинка книжки «Мій конспект. Хімія. 11 клас. Академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1066-7
Формат: 60х90/8, 144 стор.
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Матеріали посібника можна використовувати для підготовки занять у класах із стандартним рівнем вивчення хімії. Кожен урок розміщено на окремому відривному аркуші.

Календарно-тематичне планування 6

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу хімії 10 класу 9
Урок 1. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук 9
Урок 2. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук 11

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

13
Урок 3. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова 13
Урок 4. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія 15
Урок 5. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова 17

Тема 2. Вуглеводні

19
Урок 6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону 19
Урок 7. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки 21
Урок 8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів 23
Урок 9. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів 25
Урок 10. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни) 27
Урок 11. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках 29
Урок 12. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура 31
Урок 13. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, використання алкенів 33
Урок 14. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів 35
Урок 15. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання, використання алкінів 37
Урок 16. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості 39
Урок 17. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену 41
Урок 18. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями 43
Урок 19. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини 45
Урок 20. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємо¬зв’язок між вуглеводнями 47
Урок 21. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємо¬зв’язок між вуглеводнями 49
Урок 22. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» 51

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

53
Урок 23. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання 53
Урок 24. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину 55
Урок 25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання 57
Урок 26. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук 59
Урок 27. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів 61
Урок 28. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» 63

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки

65
Урок 29. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів 65
Урок 30. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами 67
Урок 31. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів 69
Урок 32. Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини 71
Урок 33. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(III) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу 73
Урок 34. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол 75
Урок 35. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості 77
Урок 36. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю 79
Урок 37. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура 81
Урок 38. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртам. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп 83
Урок 39. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот 85
Урок 40. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти 87
Урок 41. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів 89
Урок 42. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів 91
Урок 43. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами 93
Урок 44. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, узаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація 95
Урок 45. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів 97
Урок 46. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з іодом 99
Урок 47. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання 101
Урок 48. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів 103
Урок 49. Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач 105

Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки

107
Урок 50. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння 107
Урок 51. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну 109
Урок 52. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон 111
Урок 53. Пептиди. Пептидний зв’язок 113
Урок 54. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції 115
Урок 55. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків 117
Урок 56. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот 119
Урок 57. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки 121

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини й полімерні матеріали на їхній основі

123
Урок 58. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери 123
Урок 59. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, феноло-формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі 125
Урок 60. Синтетичні каучуки. Склад, властивості, використання 127
Урок 61. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання 129
Урок 62. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами 131
Урок 63. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки» 133

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

135
Урок 64. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України 135
Урок 65. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІД/СНІДу та інших захворювань 137
Урок 66. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами 139
Урок 67. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 141
Урок 68. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства» 143

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up