10 клас Українська мова Усі уроки (профіль — українська філологія) 1 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «10 клас Українська мова Усі уроки (профіль — українська філологія) 1 СЕМЕСТР»
НОВА програма
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3437-3
Формат: 14,5 × 21,5 см, 304 стор.
80.00 80 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Календарно -тематичне планування уроків української мови в 10 класі (профіль — українська філологія ). I семестр ……………………… 3

Мова як суспільне явище . Українська мова в Україні ……………… 9

Урок № 1 Мова як суспільне явище. Основні функції мови ……………… 9

Урок № 2 Мовна ситуація в державі. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян …………… 14

Урок № 3 Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови … 17

Урок № 4 З історії розвитку української мови. Основні етапи формування й розвитку української національної мови …………… 22

Урок № 5 Основні етапи розвитку української мови та їх зв’язок з історією слов’янських народів. Поява писемності …………… 26

Урок № 6 Кирило і Мефодій та їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі … 34

Урок № 7 Короткі відомості з історії української писемності. Перші граматики української мови …………… 39

Урок № 8 Сучасний український алфавіт. Розвиток мови на сучасному етапі …… 45

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови …… 52

Урок № 9 Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго …………… 52

Урок № 10 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні й соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села …………… 59

Урок № 11 Стилістична система української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті) …………… 66

Урок № 12 Тематичне оцінювання № 1 …………… 74

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему …… 78

Урок № 13 Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза …………… 78

Урок № 14 Класифікація голосних і приголосних звуків. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми …………… 82

Урок № 15 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні …………… 85

Урок № 16 Чергування [о] та [е] з [і], чергування [о] та [е] з нулем звука, чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж та [й] …………… 90

Урок № 17 Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези …………… 94

Урок № 18 Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики …………… 97

Урок № 19 Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі(зо) ……… 101

Урок № 20 Тематичне оцінювання № 2 …………… 104

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови …………… 109

Урок № 21 Основні норми літературної вимови. Особливості вимови голосних та приголосних звуків …………… 109

Урок № 22 Чинники, що впливають на вимову. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення …………… 114

Урок № 23 Наголос в українській мові, його види та роль в розрізненні слів і їхніх форм … 119

Урок № 24 Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника …… 124

Урок № 25 Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне. Виразне читання текстів різних стилів відповідно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки …………… 127

Українська графіка . Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів …………… 135

Урок № 26 З історії становлення української графіки й орфографії. Основні принципи орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний ………… 135

Урок № 27 Складні випадки правопису апострофа …………… 140

Урок № 28 Складні випадки правопису м’якого знака …………… 144

Урок № 29 Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів …………… 148

Урок № 30 Правила складоподілу та переносу слів …………… 151

Урок № 31 Правила вживання великої літери. Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвах …………… 155

Урок № 32 Написання слів іншомовного походження …………… 160

Урок № 33 Орфографічні норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів …………… 165

Урок № 34 Написання переказу із творчим завданням …………… 169

Урок № 35 Редагування власного переказу …………… 172

Урок № 36 Тематичне оцінювання № 3 …………… 174

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад …………… 177

Урок № 37 Українська лексикологія як учення про лексичний склад мови. Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Слово і поняття …………… 177

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови …………… 181

Урок № 39 Поняття про багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Основні типи переносних значень: метафора, метонімія, синекдоха. Відображення метафор, метонімій, синекдох у текстах …………… 185

Урок № 40 Поняття про омонімію. Повні і неповні омоніми. Види неповних омонімів: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми …………… 189

Урок № 41 Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії … 193

Урок № 42 Складання усного твору …………… 197

Урок № 43 Складання письмового твору …………… 201

Урок № 44 Явище синонімії. Синоніми та їх види. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатності …………… 204

Урок № 45 Антоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксиморон) …………… 209

Урок № 46 Власне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських і східнослов’янських мовних спільностей. Поняття про старослов’янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні …………… 212

Урок № 47 Запозичена лексика. Причини і джерела запозичень. Латинські й грецькі елементи. Слова українського походження в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської) …………… 217

Урок № 48 Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми в складі української мови. Кальки. Варваризми …………… 222

Урок № 49 Особливості правильного й доцільного використання власне українських та запозичених слів …………… 225

Урок № 50 Написання відгуку про твір мистецтва …………… 230

Урок № 51 Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми.

Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики ………… 235

Урок № 52 Розмовне мовлення, сфера його використання та основні особливості. Власне висловлювання учня на соціокультурну тему …………… 240

Урок № 53 Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови …………… 244

Урок № 54 Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Стилістичне використання термінів, канцеляризмів та штампів ………… 248

Урок № 55 Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування. Складання тез науково-популярної статті …………… 252

Урок № 56 Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики …………… 257

Урок № 57 Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Стилістична роль неологізмів. Нові слова у словниках ………… 261

Урок № 58 Написання анотації …………… 265

Урок № 59 Мовленнєвий колорит: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення …………… 268

Урок № 60–61 Комунікативні ознаки мовлення. (Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови). Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах, конференції …………… 271

Урок № 62 Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет …………… 277

Урок № 63 Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливост діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії …………… 282

Урок № 64 Лінгвокультуреми …………… 286

Урок № 65 Тематичне оцінювання № 4

Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки (профіль — українська філологія) 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки (профіль — українська філологія) 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки (профіль — українська філологія) 1 СЕМЕСТР

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up