Збірник текстів для диктантів переказів та аудіювання. 5-9 класи

Обкладинка книжки «Збірник текстів для диктантів переказів та аудіювання. 5-9 класи»
Автор (-и):
Виробник: «ПЕТ», рік
Артикул (ISBN): 978-617-7155-69-9
Формат: 14,5 × 20 см, 272 стор.
44.00 44 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Збірник укладено відповідно до чільної навчальної програми.

Передмова

ДИКТАНТИ

5 клас
Повторення вивченого в початкових класах
Відомості з синтаксису й пунктуації
Фонетика. Графіка
Орфоепія. Орфографія
Лексикологія
Будова слова. Орфографія
Повторення й узагальнення в кінці року
Словникові диктанти
Велика буква і лапки в іменниках
Голосні в закінченнях дієслів
Не з дієсловами
Правопис -шся, -ться у кінці дієслів
Апостроф. Знак м’якшення
Слова із буквами г і ґ
Позначення на письмі дзвінких та глухих приголосних
Ненаголошені голосні в коренях слів
Спрощення в групах приголосних
Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів
Сполучення ьо, йо
Правила вживання знака м’якшення
Правила вживання апострофа
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
Букви и, і в словах іншомовного походження
Правопис знака м’якшення й апострофа в словах іншомовного походження
Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження
Написання префіксів роз-, без-, з- (зі-, с-)
Написання префіксів пре-, при-, прі-

6 клас
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого
Лексикологія. Фразеологія
Словотвір. Орфографія
Морфологія. Орфографія
Іменник
Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Правопис іменників
Прикметник
Числівник
Займенник
Повторення в кінці року
Словникові диктанти
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-)
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -иьк-, -зьк- та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Сполучні о, е в складних словах.
Правопис складних і складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс. Написання слів з пів-
Велика буква і лапки у власних назвах
Правопис суфіксів іменників
Не з іменниками
Написання прикметникових суфіксів
Написання не з прикметниками
Написання -н- і -нн- у прикметниках
Написання складних прикметників разом і через дефіс
Написання числівників
Написання займенників

7 клас
Повторення, узагальнення вивченого
Морфологія. Орфографія Дієслово
Морфологічні ознаки, синтаксична роль
Правопис дієслів
Дієприкметник
Дієприслівник
Прислівник
Прийменник
Сполучник
Частка. Вигук
Узагальнення й систематизація знань
Словникові диктанти
Не з дієсловами
Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін
Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження
Не з дієприкметниками
Не з дієприслівниками
Букви н та нн у прислівниках
Не і ні з прислівниками
И та і в кінці прислівників
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
Написання прислівників разом, окремо і через дефіс
Написання прислівникових словосполучень
Написання похідних прийменників
Написання сполучників
Правопис часток
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Не, ні з різними частинами мови

8 клас
Повторення та узагальнення вивченого
Синтаксис. Пунктуація Просте речення. Словосполучення і речення. Двоскладне речення
Односкладні речення
Просте ускладнене речення
Речення з однорідними членами
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Речення з відокремленими членами
Повторення в кінці року відомостей про просте речення

9 клас
Повторення вивченого у 8 класі
Синтаксис. Пунктуація
Пряма й непряма мова
Складне речення
Складносурядне речення
Складнопідрядне речення
Безсполучникове складне речення
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
Повторення й систематизація вивченого
Словникові диктанти
Орфографія
Повторення

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ

ПЕРЕКАЗИ

Список використаної літератури

Для нотаток


Ви дивились

Відгуки

up