ЗНО-2018: Географія. Комплексне видання

Обкладинка книжки «ЗНО-2018: Географія. Комплексне видання»
Автор (-и):
Виробник: «Літера», рік
Артикул (ISBN): 978-966-178-844-1
Формат: 20,5 × 26 см, 416 стор.
Мова: Українська
110 грн
До кошика


Анотація відсутня.

Загальна географія

Географія як наука, розвиток географічних досліджень.............................................. З

Об’єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук ......... ..................................... З

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень............ З

Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники................................................... 4

Сучасні географічні дослідження та їх значення................................................ 6

Географічні дослідження України в різні історичні епохи.................................. 6

Вітчизняні вчені-географи........ •............... 7

Тестові завдання.......................................... 8

Способи зображення Землі..................... 10

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Легенда карт................................................ 10

Види масштабу........................................... 12

Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Поняття про азимут................................... 12

Визначення абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів............................................. 14

Елементи градусної сітки. Визначення географічних координат об’єктів............ 14

Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах.............................. 15

Картографічні проекції та спотворення.... 16

Класифікація карт..................................... 17

Топографічні карти та їх практичне використання..................................... 17

Тестові завдання....................................... 18

Літосфера та рельєф............................... 21

Внутрішня будова Землі.......................... 21

Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають......... 21

Корисні копалини та їх класифікація за походженням................................. 22

Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів............ 22

Геологічне літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця................. 23

Тектонічні структури. Внутрішні процеси в літосфері.............. 24

Вулкани та землетруси, райони їх поширення................................ 24

Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню......................................... 25

Основні форми земної поверхні: гори і рівнини.............................................. 26

Рельєф дна Світового океану................ 27

Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф............................ 27

Тестові завдання....................................... 28

Атмосфера та клімат............................... ЗО

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення................................ ЗО

Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні........ ЗО

Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів..... 31

Теплові пояси та їхні межі (тропіки і полярні кола).............. ... ............ 32

Атмосферний тиск, його вимірювання .... 33

Основні пояси атмосферного тиску Землі.................................................... 33

Сезонні та місцеві вітри............................. 34

Повітряні маси й атмосферні фронти.... 35

Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри... /.......................................... 35

Циклони й антициклони............................. 36

Вода в атмосфері. Вологість повітря..... 37

Хмари............................................................. 37

Атмосферні опади та їх утворення......... 38

Розподіл опадів на поверхні земної кулі. . . 38

Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів................... 39

Спостереження за погодою та її прогнозування..................................... 39

Поняття «клімат». Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу.............................. 39

Кліматичні пояси та області..................... 40

Кліматична карта......................................... 40

Вплив клімату та погоди на господарську діяльність....................... 41

Тестові завдання......................................... 41

Гідросфера................................................... 44

Поняття «гідросфера» та її основні частини................................... 44

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки................. 45

Суходіл в океані........................................... 45

Властивості вод Світового океану та причини їхньої неоднорідності . ........ 46

Водні маси.................................................... 46

Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі, цунамі, припливи, відпливи........... 47

Морські течії................................................. 47

Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок........ 48

Озера, їхнє походження............................ 49

Болота............................................................ 49

Штучні водойми........................................... 50

Льодовики, багаторічна мерзлота.......... 50

Підземні води. Джерела............................. 51

Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини....................................... 51

Тестові завдання......................................    52

Біосфера......... .............................................. 55

Поняття «біосфера», її складові та межі... 55

Ґрунти, їхні властивості та відмінності.... 56

Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану............ 57

Вплив біосфери на інші оболонки........... 58

Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери....................................... 58

Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі........... 59

Поняття «географічна оболонка»........... 59

Загальні закономірності географічної оболонки........................................................ 59

Зональні та азональні природні комплекси...................................................... 60

Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини........................................................... 61

Тестові завдання......................................... 61

Узагальнюючий тест за розділом «Загальна географія»................................ 65

Географія материків і океанів

Предмет вивчення географії материків та океанів................................................ 73

Значення курсу географії материків
і океанів. Океани.......................................... 73

Поняття «материк» і «частина світу»..... 73

Основні географічні закономірності
розвитку природи Землі: закономірності
формування рельєфу, клімату................. 73

Формування зональних та азональних
природних комплексів на материках 75

ОКЕАНИ: Тихий, Атлантичний,

Індійський, Північний Льодовитий........... 75

Тихий океан. План характеристики
природного комплексу океану.................. 75

Атлантичний океан..................................... 77

Індійський океан........................................... 79

Північний Льодовитий океан................. 80

Тестові завдання...................................... 81

Материки..................................................... 84

Африка......................................................... 84

Тестові завдання.................... '............... 88

Австралія . . . . .... ..................................... 92

Антарктида............................................... 96

Тестові завдання.............. .... •................ 98

Південна Америка................................. 102

Тестові завдання................................... 107

Північна Америка......... .... ..................... ПО

Тестові завдання.................................... ПО

Євразія....................................................... П9

Земля — наш спільний дім................... 128

Взаємодія людини і природи.

Природні ресурси материків і океанів,
їх класифікація................................ 128

Зміна взаємозв’язків між компонентами
природи під впливом господарської
діяльності людини. Порушення
рівноваги в природних комплексах
материків та океанів.............................. 129

Види забруднень, основні джерела їх
надходження. Проблема забруднення
навколишнього середовища................ 129

Природоохоронні території. Міжнародні
організації з охорони природи..... 130

Тестові завдання..................................... 131

Узагальнюючий тест за розділом
«Географія материків і океанів». 134

Фізична географія України

Україна та її географічні дослідження 142

Географічне положення, формування

території України. Загальні відомості

про Україну................................................ І42

Географічне положення, кордони,
розташування території України щодо
годинних поясів................................. 143

Україна на політичній та економічній
карті світу. Господарська оцінка
економіко-географічного положення 143

Природні умови і ресурси України..... 144

Рельєф, тектонічна, геологічна будова,
мінеральні ресурси........................... 444

Особливості геологічної будови території
України................................................. 447

Основні риси рельєфу: низовини,
височини, гори.................................. 448

Мінерально-сировинні ресурси

та їх класифікація. Закономірності

поширення, характеристика

та господарська оцінка паливних,

рудних і нерудних корисних копалин. . . . 149

Тестові завдання.................................... 151

Кліматичні умови та ресурси............... 154

Внутрішні води та водні ресурси........ 157

Несприятливі гідрологічні явища
і заходи запобігання їм.................. 160

Водні ресурси України, шляхи їх
раціонального використання і охорони... 160

Тестові завдання................................... 160

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ.. 163

Ґрунтовий покрив................................ .... • 163

Тестові завдання.................................... 170

Природні комплекси України ..............               172

Природно-територіальні комплекси... 172

Природні комплекси рівнин.................. 174

Господарська характеристика
природних зон, проблеми використання
природних ресурсів й охорони природи . . 175

Тестові завдання.................................... 176

Гірські природні комплекси.

Природні комплекси морів................... 179

Природногосподарська характеристика
гірських областей, проблеми
використання ресурсів й охорони

природи.....................................................  484

Природні комплекси морів................... 182

Природногосподарська характеристика
морів, проблеми використання ресурсів
та охорони природи ..... ......................   182

Тестові завдання...................................... 488

Використання природних умов і ресурсів

та їх охорона.............................................. 486

Геоекологічна ситуація......................... 186

Використання та охорона природних

умов і природних ресурсів................... 187

Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища . . 189

Тестові завдання......................................... 190

Узагальнюючий тест за розділом
«Фізична географія України».................... 193

Загальні положення
економічної та соціальної географи

Вступ. Населення........................................ 201

Економічна та соціальна географія

як наука.......................................................... 201

Населення..................................................... 202

Статево-віковий склад населення,

його наслідки................................................ 203

Механічний рух (міграції) населення.

Поняття «еміграція», «імміграція»,
«міграція», «сальдо міграції».

Внутрішні й зовнішні міграції..................... 204

Міграційні процеси й міграційна

політика держав.........................................  204

Система розселення населення.............. 204

Трудові ресурси та зайнятість

населення. Поняття «трудові ресурси» . . . 206

Економічно активне населення,

безробіття...................................................... 206

Зайнятість населення................................. 207

Взаємодія суспільства і природи.

Географічне середовище як сфера
взаємодії суспільства і природи............... 207

Природокористування:

раціональне і нераціональне.................... 207

Ресурсозабезпеченість.............................. 208

Тестові завдання......................................... 208

Господарство. Загальна характеристика
господарства. Економічний потенціал.
Промисловість..................................... 211

Загальна характеристика господарства. . . 211

Економічний потенціал............................... 213

Промисловість.............................................. 214

Тестові завдання......................................... 219

Сільське господарство. Транспорт.

Соціальна сфера......................................... 222

Транспорт..................................................... 224

Соціальна сфера......................................... 227

Тестові завдання......................................... 228

Економічна і соціальна географія України

Населення України.................................... 232

Кількість, розміщення, статева і вікова
структури населення................................. 232

Національний та етнічний склад
населення.................................................... 235

Система розселення населення............ 237

Трудові ресурси, зайнятість населення . . . 239
Тестові завдання ....... ............................... 240

Господарство України............................... 242

Загальна характеристика господарства,
економічний потенціал.............................. 242

Промисловість............................................ 244

Паливна промисловість............................ 245

Металургійна промисловість................... 248

Тестові завдання........................................ 250

Машинобудівна та металообробна
промисловість. Значення, місце і роль
у господарстві. Структура галузі
та принципи розміщення окремих
виробництв: важкого, сільськогосподар-
ського, транспортного, електротехніч-
ного та ін. Територіальна організація
машинобудування...................................... 253

Хімічна промисловість. Значення, місце
і роль галузі. Сировинна база. Галузева
структура хімічної промисловості.

Географія окремих виробництв хімічної
промисловості.............................................. 255

Лісова промисловість. Структура
і значення. Лісове господарство
(лісозаготівля). Основні райони заготівлі
лісу, проблеми відтворення і раціональ-
ного використання лісових ресурсів.
Географія виробництв лісової
промисловості...........................................   257

Деревообробна промисловість.............. 257

Целюлозно-паперове та лісохімічне
виробництво................................................ 258

Промисловість будівельних матеріалів.
Структура і значення. Чинники
розвитку і розміщення.

Сировинна база.......................................... 258

Легка промисловість. Художні
промисли. Структура, принципи
розміщення. Географія текстильної
(бавовняної, вовняної, лляної
і шовкової), швейної та трикотажної,
шкіряно-взуттєвої промисловості........... 260

Харчова промисловість. Галузева
структура, особливості спеціалізації,
принципи розміщення і географія........ 261

Тестові завдання...................................... 262

Сільське господарство. Соціальна сфера.

Транспорт і зовнішньоекономічні

зв’язки України.......................................... 265

Соціальна сфера..................................... 267

Транспорт і зовнішньоекономічні

зв’язки України.......................................... 268

Тестові завдання...................................... 271

Економіко-географічні райони України 273

Характеристика економічних районів. ... 273
Тестові завдання............................ 287

Узагальнюючий тест за розділами
«Загальні положення економічної
та соціальної географії», «Економічна
і соціальна географія України»............ 290

Економічна та соціальна географія світу

Загальна економіко-географічна
характеристика світу......................... 299

Сучасна політична карта світу.............. 299

Населення................................................. 304

Географія світових природних ресурсів. . . 308

Тестові завдання...................................... 310

Світове господарство............................. 312

Географія сільського господарства.... 318

Географія транспорту............................. 320

Глобальні проблеми людства............... 323

Тестові завдання...................................... 324

Регіони та країни світу............................ 327

Економіко-географічна характеристика
регіонів та країн світу.............................. 327

Німеччина............. ... ................................ 329

Велика Британія........................................ 331

Франція........................................................ 333

Італійська Республіка............................... 335

Республіка Польща.................................. 336

Білорусь...................................................... 338

Росія............................................................. 339

Тестові завдання....................................... 341

Загальна характеристика країн Азії. Японія.

Китай. Індія................................................. 344

Загальна характеристика країн Азії...... 344

Японія........................................................... 347

Китай............................................................ 350

Індія............................................................  354

Тестові завдання....................................... 357

Країни Америки. США, Канада. Загальна
характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.

Загальна характеристика Австралії

та країн Океанії......................................... 361

Країни Америки. СІНА, Канада............... 361

США........................................................... • 361

Канада.......................................................... 364

Загальна характеристика країн
Латинської Америки................................. 367

Загальна характеристика

країн Африки.............................................. 370

Загальна характеристика Австралії

та країн Океанії.......................................... 372

Австралія..................................................... 372

Океанія......................................................... 375

Тестові завдання....................................... 376

Узагальнюючий тест за розділом
«Економічна та соціальна географія

світу»............................................................ 380

Підсумкові тести........................................ 391

Відповіді до тестових завдань................ 407

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar