Усі уроки хімії. 11 клас. Академічний рівень

Обкладинка книжки «Усі уроки хімії. 11 клас. Академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1061-2
Формат: А5
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

У розробках уроків широко використовуються інтерактивні методики навчання та інші прогресивні педагогічні технології.

Календарно-тематичне планування 7
І семестр
Повторення основних питань курсу хімії 10 класу 13
Урок 1. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук 13
Урок 2. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук 19
Тема 1. Теорія будови органічних сполук 23
Урок 3. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова 23
Урок 4. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія 27
Урок 5. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова 29
Тема 2. Вуглеводні 34
Урок 6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків уі органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону 34
Урок 7. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки 40
Урок 8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів 45
Урок 9. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів 52
Урок 10. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни) 59
Урок 11. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках 64
Урок 12. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура 65
Урок 13. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм 
реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, використання алкенів 71
Урок 14. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів 78
Урок 15. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання, використання алкінів 84
Урок 16. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості 90
Урок 17. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену 96
Урок 18. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями 101
Урок 19. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини 110
Урок 20. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями. 115
Урок 21. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями 118
Урок 22. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» 119
Тема 3. Природні джерела вуглеводнів 
та їх переробка 124
Урок 23. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання 124
Урок 24. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину 128
Урок 25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання 131
Урок 26. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук 133
Урок 27. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів 138
Урок 28. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» і «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» 140
II семестр
Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки 144
Урок 29. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів 144
Урок 30. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами 151
Урок 31. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів 156
Урок 32. Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини 162
Урок 33. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(III) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу 165
Урок 34. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол 171
Урок 35. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості 174
Урок 36. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю 181
Урок 37. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура 188
Урок 38. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп 193
Урок 39. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот 197
Урок 40. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти 201
Урок 41. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів 203
Урок 42. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів 206
Урок 43. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами 210
Урок 44. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, узаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація 218
Урок 45. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів 224
Урок 46. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з іодом 228
Урок 47. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання 235
Урок 48. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів 241
Урок 49. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач 247
Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки 249
Урок 50. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння 249
Урок 51. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну 255
Урок 52. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон 260
Урок 53. Пептиди. Пептидний зв’язок 268
Урок 54. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції 272
Урок 55. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків 279
Урок 56. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот 286
Урок 57. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки 292
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини й полімерні матеріали на їхній основі 294
Урок 58. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери 294
Урок 59. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі 300
Урок 60. Синтетичні каучуки. Склад, властивості, використання 308
Урок 61. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання 317
Урок 62. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами 325
Урок 63. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки» 329
Тема 7. Роль хімії в житті суспільства 332
Урок 64. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України 332
Урок 65. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІД та інших захворювань 335
Урок 66. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами 338
Урок 67. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 344
Урок 68. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства»

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up