Усі уроки української мови в 11 класі. І семестр (профільний рівень)

Обкладинка книжки «Усі уроки української мови в 11 класі. І семестр (профільний рівень)»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1628-7
Формат: А5
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 11 класу, які розроблено за програмою профільного рівня (профіль — українська філологія)

Календарно-тематичне планування уроків в 11 класі.
(Профіль — українська філологія). І семестр  3
Мова, індивід, суспільство   9
Урок № 1. Мова як особлива система знаків. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості  9
Урок № 2. Українська мова в контексті української культури. Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора  17
Урок № 3. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування). Стилі мовлення. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їхні характерні мовні засоби, основні жанри. Складання усного твору  25
Урок № 4. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Складання письмового твору  32
Урок № 5. Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ  40
Урок № 6. Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їхні праці  48
Лінгвістична риторика
Урок № 7. Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос  57
Урок № 8. Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст  65
Урок № 9. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Комунікативні якості мовлення та їхні основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка. Редагування тексту промови  72
Урок № 10. Інвенція  81
Урок № 11. Диспозиція. Методи викладу матеріалу  88
Урок № 12. Теза й аргументація. Різні види аргументації  98
Урок № 13. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості, структура офіційно-ділових текстів різних жанрів  105
Урок № 14. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам’ятовування промов. Основні прийоми запам’ятовування ораторської промови  114
Урок № 15. Акція. Риторична техніка. Аналіз власної промови, релаксація  123
Урок № 16. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Еристика як мистецтво суперечки. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору на тему: «Учення Григорія Сковороди про “сродну працю” й розвиток сучасної особистості людини». Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями. Етика полемічної майстерності 132
Урок № 17. Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест  138
З історії риторики й ораторського мистецтва
Урок № 18. Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. Риторика Аристотеля  145
Урок № 19. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови 154
Урок № 20. Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства  161
Урок № 21. Вітчизняна риторика. Мовотворчість І. Вишенського, Г. Сковороди, Ф. Прокоповича  165
Урок № 22. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Контрольне читання мовчки  171
Урок № 23. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Контрольний переказ тесту художнього стилю із творчим завданням  178
Урок № 24. Риторика в Києво‑Могилянській академії. Розвиток риторичних традицій в Україні. Сучасний риторичний ідеал  181
Основи ораторського мистецтва
Урок № 25. Види красномовства. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, науково‑популярне, навчальне)  188
Урок № 26. Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу  195
Урок № 27. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характерні риси  206
Урок № 28. Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика  213
Урок № 29. Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру  220
Урок № 30. Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи  227
Урок № 31. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Написання ділових документів. Заява  234
Урок № 32. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог  238
Урок № 33. Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна  247
Урок № 34. Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Контрольне говоріння. Складання власного висловлювання на соціокультурну тему в публіцистичному стилі  254
Урок № 35. Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест  258
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису та пунктуації. Синтаксис української мови
Урок № 36. Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв’язків, засобів вираження синтаксичного зв’язку. Словосполучення як основна одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова  265
Урок № 37. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Написання автобіографії  271
Урок № 38. Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Словосполучення повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях  278
Урок № 39. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції  284
Урок № 40. Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета й присудка  292
Урок № 41. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні  299
Урок № 42. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Ділові папери. Написання характеристики  305
Урок № 43. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень  309
Урок № 44. Національний колорит синтаксичних структур — паремійних висловлювань. Побажальні формули. Звертання, місце в реченні способи вираження. Синтаксичний аналіз  314
Урок № 45. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Контрольне аудіювання  323
Урок № 46. Складні і багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень  332
Урок № 47. Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз  338
Урок № 48. Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень. Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація в складному реченні з різними типами зв’язку  345
Урок № 49. Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта) 353
Урок № 50. Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест  361
Урок № 51. Пряма і непряма мова, її призначення і граматично смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Заміна прямої мови непрямою  371
Урок № 52. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень із різними способами вираження чужого мовлення в тексті 378
Урок № 53. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Написання ділових документів різних жанрів: довіреність  384
Урок № 54. Цитування 390
Текст. Синтаксис і стилістика тексту
Урок № 55. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв’язку в тексті 394
Урок № 56. Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс  402
Урок № 57. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Контрольний письмовий твір  408
Пунктуація
Урок № 58. Пунктуаційні норми. Пунктограми в кінці речення, у простому реченні  412
Урок № 59–60. Пунктограми в складному реченні  417
Урок № 61. Пунктограми при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті  425
Урок № 62. Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту  429
Урок № 63. Складні випадки використання розділових знаків  436
Урок № 64. Контрольний диктант  443
Урок № 65. Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест  445
Література

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up