Усі уроки екології. 11 клас. Профільний рівень

Обкладинка книжки «Усі уроки екології. 11 клас. Профільний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1092-6
Формат: А5
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Розробки уроків містять багато сучасної наукової інформації, яку також можна використовувати під час додаткових занять або в процесі підготовки до олімпіад різних рівнів.

Календарно-тематичне планування 9
Розділ ІІ. Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи 22
Тема. Мінерально-сировинні ресурси: особливості використання, екологічні проблеми 22
Урок 1. Літосфера, її роль у геосистемі Землі. Природні ресурси 22
Урок 2. Ресурсоємність виробництва 34
Урок 3. Екологічні проблеми використання ресурсів надр 40
Тема. Тенденції зміни клімату 45
Урок 4. Атмосфера, її роль у геосистемі Землі. Кліматичні ресурси світу 45
Урок 5. Проблеми коливань і змін клімату. Причини й наслідки глобального потепління клімату 48
Урок 6. Проблема збереження озонового шару Землі 54
Тема. Водокористування та його екологічні наслідки 59
Урок 7. Гідросфера, її роль у геосистемі Землі. Водні ресурси світу 59
Урок 8. Особливості водокористування у світі та Україні 64
Урок 9. Екостан водних ресурсів 68
Тема. Екологічний стан землекористування 72
Урок 10. Педосфера, її роль у геосистемі Землі. Земельні ресурси світу, України, особливості використання 72
Урок 11. Несприятливі природно-антропогенні процеси деградації ґрунтово-земельного покриву. Проблема оптимального землекористування 76
Урок 12. Основи земельного законодавства. Заходи щодо запобігання деградації та раціонального використання земель 82
Тема. Стан використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу, екологічні проблеми 88
Урок 13. Фітосфера, її роль у геосистемі Землі. Біорізноманіття і поширення видів 88
Урок 14. Прямий і опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси та його наслідки 91
Урок 15. Особливості використання лісових ресурсів у світі та Україні 94
Урок 16. Ендемічні, реліктові, рідкісні й зникаючі види рослин. Червона, Чорна та Зелена книги природи. Охорона рослин в Україні 98
Урок 17. Тваринний світ, його роль у біосфері. Ресурси тваринного світу планети та України 101
Урок 18. Ендемічні, реліктові, рідкісні та зникаючі види тварин. Охорона тварин в Україні 105
Тема. Ландшафтні комплекси та їх антропогенні зміни 107
Урок 19. Ландшафтна сфера та її роль у геосистемі Землі. Природні й антропогенні ландшафти 107
Урок 20. Антропогенні зміни ландшафтів 110
Урок 21. Ландшафти й рекреаційна діяльність 114
Урок 22. Біосферні та природні заповідники — форми збереження ландшафтів 117
Розділ ІІІ. Провідні екологічні проблеми 121
Тема. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень 121
Урок 23. Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища 121
Урок 24. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми 124
Урок 25. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень 129
Тема. Проблема деградації природних компонентів 133
Урок 26. Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів 133
Урок 27. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема» 136
Тема. Проблема зміни ланок кругообігу речовин та енергії 141
Урок 28. Кругообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу 141
Урок 29. Кругообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю 144
Тема. Проблема збалансованого природокористування 149
Урок 30. Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування 149
Урок 31. Збалансованість між біологічною продуктивністю та її споживанням 151
Тема. Проблема збереження біотичного й ландшафтного різноманіть 155
Урок 32. Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове й екосистемне біорізноманіття 155
Урок 33. Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття 158
Урок 34. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття 162
Тема. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території 165
Урок 35. Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території 165
Урок 36. Оптимізація «природного каркаса» території 169
Розділ ІV. Екологічні аспекти здоров’я 177
Тема. Екологічна безпека 177
Урок 37. Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки 177
Урок 38. Екологічна безпека людини. Екологічна експертиза. Гарантії екологічної безпеки 184
Урок 39. Категорія «екологічно допустимий ризик». Стандарти якості навколишнього середовища 190
Урок 40. Управління ризиком. Оцінювання впливу на навколишнє середовище 197
Тема. Екологія і здоров’я 203
Урок 41. Категорія «здоров’я» та його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища 203
Урок 42. Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини 209
Урок 43. Основні біотичні фактори. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини 213
Урок 44. Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища 217
Тема. Урбанізоване середовище і здоров’я 222
Урок 45. Категорія «урбосередовище». Переваги і привабливість міського життя 222
Урок 46. Негативні впливи міського середовища на населення 225
Урок 47. Екологічні проблеми міст України. Урбосередовище і здоров’я населення 231
Тема. Просторовий «психологічний» комфорт 236
Урок 48. Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов життєдіяльності 236
Урок 49. Оцінювання ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Ступінь комфортності природних умов життєдіяльності в Україні 240
Розділ V. Екологічні стратегії. 
Напрямки виходу з екокриз 247
Тема. Екоосвіта ХХІ століття 247
Урок 50. Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України 247
Урок 51. Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля 252
Урок 52. Формування в суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження життя на Землі 253
Тема. Екологічне просвітництво 255
Урок 53. Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти 255
Урок 54. Традиції природокористування — максимально ефективне пристосування етносів до природи 257
Тема. Екологічна обумовленість економіки 259
Урок 55. Зміна парадигми економіки: екологізація. 
Еколого-економічні системи 259
Урок 56. Екологічна регламентація господарської діяльності 264
Урок 57. Економічне стимулювання функцій захисту середовища. Риси постіндустріальної екоцивілізації 269
Тема. Управління екорозвитком 273
Урок 58. Пріоритети й умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком 273
Урок 59. Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням 278
Урок 60. Екоситуація у вашому населеному пункті 283
Тема. Правове забезпечення екорозвитку 297
Урок 61. Екологічне законодавство. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в їх реалізації 297
Урок 62. Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи й загальні засади екологічного законодавства і права України 303
Урок 63. Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000–2015 років» 308
Тема. Світова екологічна політика 314
Урок 64. Всесвітня стратегія сталого розвитку. «Порядок денний на ХХІ століття». Концепція переходу України до сталого розвитку 314
Урок 65. Індикатори й показники екорозвитку. Основні напрями й механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів 324
Урок 66. Роль освіти в забезпеченні збалансованого розвитку. Участь України в забезпеченні переходу до сталого розвитку на міжнародному рівні 331
Тема. Міжнародні еколого-економічні програми 335
Урок 67. Основні напрямки й форми міжнародного співробітництва 335
Урок 68. Міжнародна програма «людина й біосфера», глобальна система моніторингу навколишнього середовища 342
Урок 69. Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферно-біосферна програма 349
Урок 70. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі 355
Література


Ви дивились

Відгуки

up